Poladin
info@poladin.hr poladin.lumbarda +385 (0)20 712 355 +385 (0)91 36 46 604

Opći uvjeti

OPĆI UVJETI I UPUTSTVA ZA TURISTI?KE ARANŽMANE PUTNIČKE AGENCIJE

1. Sadržaj aranžmana

Organizator Vašeg putovanja jamči provedbu programa prema opisu aranžmana u programu koji on organizira i koji ste primili. Sadržaj aranžmana organizator će ostvariti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremečaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti i sl.)

2. Prijave i uplate

Prijave za putovanje primaju se u agenciji „POLADIN“.
    a) Prilikom prijave kupac upla?uje 30% vrijednosti aran�mana, a preostalih 70% iznosa treba uplatiti najkasnije 15 dana prije polaska na put, osim u slu?ajevima kad su za pojedina putovanja istaknuti posebni uvjeti pla?anja ili kada je rok do po?etka putovanja kra?i od 15 dana.
    b) Za "rezervacije na upit" upla?uje se akontacija prema cjeniku odgovornog organizatora. Organizator ne?e prihvatiti prijavu rezervacije na upit bez upla?ene akontacije. Ako putnik ne prihvati potvr?enu rezervaciju koja je u?injena prema njegovom zahtjevu, organizator ?e zadr�ati upla?enu akontaciju za pokri?e troškova rezervacije.
    c) U slu?aju upla?enog i potvr?enog aran�mana, svaka promjena datuma i korisnika putovanja pla?a se prema va�e?im cjenicima usluga i pravilima kompanija.

3. Sadr�aj i cijena aran�mana

Sadr�aj aran�amana ?ini, odnosno cijena aran�mana uklju?uje sve što je organizator putovanja naveo u programu putovanja.
Posebne usluge su usluge koje nisu uklju?ene u cijenu pa ih stoga putnik posebno pla?a. Ove se usluge trebaju zatra�iti prilikom prijave i dopla?uju se na cijenu aran�mana. Fakultativne i posebne usluge koje putnik zatra�i tijekom trajanja putovanja pla?aju se turisti?kom pratitelju ili predstavniku organizatora putovanja u valuti zemlje u kojoj se usluga pru�a. Cijene aran�mana objavljene su u kunama, a izra?unate su prema cijenama usluga u referentnim valutama po prodajnom te?aju poslovne banke organizatora putovanja na odre?eni dan. U slu?aju promjene te?aja za više od 2% agencija zadr�ava pravo promijene cijena. Organizator zadr�ava pravo promjene objavljenih cijena u slu?aju promijene cijena smještaja, prehrane, prijevoznih i dr. usluga, odnosno u slu?aju promijene vrijednosnog odnosa valuta koje su osnova za izra?unavanje cijene aran�mana. Za povišenje cijene aran�mana do 10% nije potrebna suglasnost kupca (pove?anje se obra?unava na sve dijelove uplate). U slu?aju povišenja cijena ve?eg od 10%, kupac ima pravo odustati od putovanja bez obveze na nadoknadu štete.

4. Kategorizacija i opis usluga

Ponu?eni smještajni objekti, restorani, prijevozna sredstva i dr. opisani su prema slu�benoj kategorizaciji u vrijeme izdavanja programa. Standardi smještaja, prehrane, usluga i dr. pojedinih mjesta i zemalja su razli?iti i nisu usporedivi. Informacije koje putnik dobije na prodajnom mjestu ne obvezuju organizatora u ve?oj mjeri nego obavijesti navedene u programu putovanja.

5. Promjena programa

Organizator putovanja ima pravo promijeniti program ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbje?i ili otkloniti (vidi to?ku 1). Ugovoreni smještaj mo�e se zamijeniti samo smještajem u objektu iste ili više kategorije, a na teret organizatora.

6. Putni dokumenti

Putnik koji se prijavljuje za putovanje u inozemstvu mora imati va�e?e osobne dokumente. Ukoliko je za putovanje potrebna viza za ulazak za odre?enu zemlju, organizator putovanja ?e obavjestiti putnika o potrebnim dokumentima za isho?enje vize. Putnik potrebnu dokumentaciju prikuplja i predaje u nadle�no veleposlansvo. Organizator izdaje potvrdu (certifikat) o napravljenoj rezervaciji, koju putnik prila�e ostaloj dokumentaciji. Organizator putovanja ne jam?i za isho?enje i pravovaljanost vize.

7. Pravo organizatora na otkaz

Organizator mo�e otkazati aran�man potpuno ili djelomi?no ako prije ili za vrijeme njegova trajanja nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbje?i ili otkloniti, a da su nastupile u vrijeme objave i prodaje programa organizatoru bi bile opravdanim razlogom da program ne objavi i ne prima prijave aran�mana. Organizator mo�e tako?er otkazati aran�man ako se ne prijavi neophodan broj putnika predvi?en za odre?eni aran�man. Uz program svakog aran�mana organizator putovanja objavljuje minimalan broj putnika. Organizator je du�an sve kupce izvjestiti o otkazu najmanje 5 dana prije po?etka aran�mana, te im mora vratiti cjelokupni upla?eni iznos aran�mana.

8. Odustajanje putnika od putovanja

Ako putnik otka�e ili prekine putovanje, mora to u?initi pismeno. Datum pismenog otkaza predstavlja osnovu za obra?un otkaznih troškova, koje ?e naplatiti organizator putovanja, prema slijede?oj ljestvici:
- za otkaz do 30 dana prije puta organizator napla?uje 20% cijene aran�mana
- za otkaz od 29 do 22 dana prije puta 25% cijene aran�mana
- za otkaz od 21 do 15 dana prije puta 40% cijene aran�mana
- za otkaz od 14 do 8 dana prije puta 80% cijene aran�mana
- za otkaz od 7 do 0 dana prije polaska na put, odnosno za "no- show", ili za prekid putovanja    koji je nastao od strane putnika, organizator ?e naplatiti 100% cijene aran�mana.
Kada su stvarno nastali troškovi ve?i od onih u navedenoj ljestvici, organizator putovanja zadr�ava pravo naplate stvarno nastalih troškova. Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promijene datuma polaska ili smještajnog objekta, kao i na sve druge bitne promijene.
Kod otkazivanja svih aran�mana ne ispla?uje se trošak nabave vize, a ni putnih isprava.

9. Obveze organizatora putovanja

Organizator je du�an brinuti o provedbi usluga kao i izboru izvršitelja usluga pa�njom dobrog organizatora te brinuti o pravima i interesima putnika suglasno dobrim obi?ajima u turizmu. Organizator je du�an putniku izdati odgovaraju?a dokumenta za upla?eno putovanje. Organizator isklju?uje svaku odgovornost u slu?aju promjena i neizvršenja usluga prouzro?enih višom silom (to?ka 1), te zbog kašnjenja prijevoznih sredstava za koje prijevoznik ne odgovara prema pozitivnim propisima i me?unarodnim konvencijama. U ovim slu?ajevima putnik podmiruje sve dodatne troškove.
Organizator je du�an putniku pru�iti sve navedene usluge za pojedini aran�man u programu i odgovara putniku zbog mo�ebitnog neizvršenja usluga ili dijela usluga.

10. Obveze putnika

Putnik je du�an:
- posjedovati valjane putne isprave (osobne dokumente). Troškove gubitka ili kra?e osobnih dokumenata tijekom putovanja snosi putnik. Pratitelj ili predstavnik organizatora ?e pomo?i, ali uz uvjet da se program neometano odvija. Ako je za neko putovanje potrebna viza, organizator putovanja mo�e, na zahtijev putnika, kada je to mogu?e uz nadoplatu posredovati u njenom pribavljanju. Organizator putovanja ne jam?i za isho?enje viza.
- cijepiti se i posjedovati potvrde i dokumente o cijepljenju za putovanja u zemlje za koje je ono potrebno prema propisima "Svjetske zdravstvene organizacije". U tom slu?aju putnik prila�e lije?ni?ku potvrdu. Neposjedovanje ovih dokumenata kao i/ili neispravnost osobnih putnih dokumenata koji dovedu do odustajanja od putovanja ili nemogu?nosti nastavka putovanja ne obvezuju organizatora putovanja, te se obra?unavaju otkazni troškovi iz ?lanka 8
- poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske, kao i dr�ava u kojima se boravi tijekom putovanja
- pridr�avati se ku?nog reda u svim posje?enim objektima te sura?ivati s izvršiteljima usluga u dobroj namjeri
- pridr�avati se naputaka i sura?ivati s turisti?kim pratiteljem i/ili predstavnikom putovanja
- prilikom polaska na putovanje turisti?kom pratitelju odnosno predstavniku organizatora predo?iti dokument o pla?enom aran�manu (original voucher), ova stavka se odnosi samo na organizirana grupna putovanja. U slu?aju nepoštivanja neke od ovih obveza, putnik odgovara organizatoru putovanja za u?injenu štetu.

11. Prtljaga

Putnik ima pravo na besplatan prijevoz do 20 kg prtljage na ?arterskim letovima kao i na redovitim zra?nim linijama. Djeca do 2 godine nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage. Prtljaga se prevozi na putnikov rizik, stoga se preporu?a osiguranje prtljage kod osiguravaju?eg društva. Organizator putovanja nije odgovoran za uništenu ni izgubljenu prtljagu, kao ni za kra?u prtljage ili dragocijenosti u hotelu (preporu?a se najam sefa). Prijavu za ošte?enu ili izgubljenu prtljagu upu?uje prijevozniku, avio kompaniji ili recepciji smještajnog objekta, ovisno gdje su ošte?enje ili gubitak nastupili.

12. Putno osiguranje

U skladu sa Zakonom o turisti?koj djelatnosti (Narodne novine br. 8/96 - u daljnem tekstu Zakon), djelatnici agencije u kojoj se upla?uje aran�man obvezni su putniku ponuditi "paket" putnog osiguranja koji se sastoji od zdravstvenog osiguranja putnika tijekom cijelog boravka u inozemstvu, osiguranja prtljage, osiguranja od posljedica nesretnog slu?aja kao i osiguranja od otkaza putovanja, koji se nude kako za putovanja u po inozemstvu tako i po našoj zemlji. Prihva?anjem ugovora o putovanju, kojeg ?ine i ovi uvjeti putovanja, kupac potvr?uje da mu je bio ponu?en "paket" putnog osiguranja. Kod ugovaranja paketa putnog osiguranja osiguravaju?eg društva Croatia osiguranje, potrebno je prilo�iti puno ime i prezime, adresu te JMBG osiguranika.
Polica putnog osiguranja ne mo�e se ugovoriti naknadno!!!

13. Zdravstveni propisi

U nekim programima navedena su posebna pravila za putovanja koja obuhva?aju obavezno cijepljenje i nabavku odgovaraju?ih dokumenata. Putnik je du�an obaviti obavezno cijepljenje kao i imati kod sebe potvrde i dokumentaciju o tome. Preporu?amo uplatu police za zdravstveno osiguranje.

14. Rješavanje prigovora

Ako su usluge iz programa nepotpuno ili nekvalitetno izvršene, putnik mo�e zahtijevati razmjernu odštetu tako da prilo�i pismeni prigovor. Svaki putnik nositelj ugovora ima pravo prigovora zbog neizvršene usluge. Svaki putnik nositelj ugovora prigovor podnosi zasebno; organizator ne?e primiti u postupak grupne pritu�be.

Postupak u svezi s prigovorom:

- Odmah, na samome mjestu, putnik reklamira neodgovaraju?u uslugu kod turisti?kog pratitelja odnosno predstavnika organizatora, a ako ga nema, kod izvršitelja usluga. Ukoliko putnik ne podnese prigovor na gore navedeni na?in, a konzumira uslugu, odri?e se prava na odštetu.
- Putnik je du�an sura?ivati s turisti?kim pratiteljem ili s predstavnikom organizatora i izvršiteljem usluga u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako putnik na samome mjestu ne prihvati ponu?eno rješenje prigovora koje odgovara upla?enoj usluzi, organizator ne?e uva�iti naknadnu putnikovu reklamaciju niti na nju odgovoriti.
- Ako uzrok prigovoru ne bi bio otklonjen, putnik s turisti?kim pratiteljem ili predstavnikom organizatora ili izvršiteljem usluga o tome sastavlja pismenu potvrdu u dva primjerka koju obojica potpisuju. Putnik zadr�ava jedan primjerak ove potvrde.
- Najkasnije 8 dana po povratku putnik predaje pismeni prigovor u prodajnom mjestu gdje je uplatio aran�man, te prila�e pismenu potvrdu koju je potpisao predstavnik i mo�ebitne ra?une za dodatne troškove.
- Organizator ?e primiti u postupak samo potpuno dokumentirane pritu�be koje primi u navedenom roku od 8 dana - Organizator je du�an donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora u prodajnom mjestu. Organizator mo�e odgoditi rok rješenja pritu�be zbog prikupljanja informacija i provjere navoda �albe kod davaoca usluga najviše za još 14 dana.
Organizator ?e rješavati samo one pritu�be kojima se uzrok nije mogao otkloniti u mjestu boravka.

15. Nadle�nost suda

Za sve mo�ebitne sporove koje je nemogu?e rješiti sporazumno nadle�an je sud u Dubrovniku.

16. Jam?evina

Poladin putni?ka agencija d.o.o. ima policu osiguranja jam?evine kod Croatia osiguranja.

17. Osiguranje od odgovornosti

Poladin putni?ka agencija d.o.o. ima policu osiguranja od odgovornosti kod Croatia osiguranja.

POLADIN PUTNI?KA AGENCIJA D.O.O.
Prvi �al bb, 20263 Lumbarda
ID kod: HR-AB-20-060166111
MB 01530879
OIB: 67606080792